โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม แบบ สปช.๒๐๖/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ วันที่ 29 มีนาคม 2565)ประกาศ1.pngประกาศ2.pngเอกสารประกวด1.png

เอกสารประกวด2.png

เอกสารประกวด3.png

เอกสารประกวด4.png

เอกสารประกวด5.png

เอกสารประกวด6.png

เอกสารประกวด7.png

เอกสารประกวด8.png

เอกสารประกวด9.png

เอกสารประกวด10.png

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor