โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางรัชดา ชมดี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
402
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 403
นางลักษมี เงางาม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 404
นางอมรรัตน์ นิวัฒน์บรรหาร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 405
นางธิดารัตน์ บุญทัน
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
406
นางสาวเฉลียวรัตน์ สมพร้อม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 407
นางกัณนิดา หมายดี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 408
นางธิดารัตน์ สุขอนันต์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
409 
นางวิชชุมนตร์ ผลเกิด
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 410
นางปาริฉัตร ปะกิระตา (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ปฐมวัย
 412
นางพูนสิน ขาวงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์