โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางพัชรินทร์ ศรีประสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
402
นางสถาพร สามาลย์ (หนัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 403
นางจุฑามาส พลบูรณ์ศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 404
นางสาวสร้อยฟ้า สามารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 405
นางชมพูนุท ประยูรชาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
406
นางประภาพรรณ ฉิมมาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 407
นางศิรินาถ วันทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 408
นางศิริกุล รัฐสมุทร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
409 
นายสิทธิศักดิ์ ทางดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 410
นางสาวพรรณี สายยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 412
นางทิพวรรณ หอมนวล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
 411
นายประดิษฐ์ กุชโร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ดนตรี
 415
นางสาวชัญญา โสฬส
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สุขศึกษา
413 
นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : นาฏศิลป์ 
 414
นางพัชรินทร์ แสนกล้า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวิติศาสตร์
 417
นางธิดาวรรณ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวิติศาสตร์