โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

p605

นางชมพูนุท ประยูรชาญ (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป/คณิตศาสตร์/การบริหารการศึกษา
 0e2bb052 beb3 4ee8 a0cd ae11d43f9dd4   phach ri nthr sri prasar
นางพัชรินทร์ ศรีประสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
p6021
นางสถาพร สามาลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
p3 0020 layer 7
นางธิดาวรรณ สังข์ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : รัฐศาสตร์(การปกครอง)
p.604
นางสาวสร้อยฟ้า สามารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ฟิสิกส์/หลักสูตรและการสอน
p3 0023 layer 4 
นางประภาพรรณ ฉิมมาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0010 layer 17
นางชญานันท์ สันตะโภค
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 p3 0018 layer 9
นางศิริกุล รัฐสมุทร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
p3 0017 layer 10 
นายสิทธิศักดิ์ ทางดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0011 layer 16
นางสาวพรรณี สายยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การจัดการการศึกษา
p3 0022 layer 5
นายประดิษฐ์ กุชโร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ดนตรี
p3 0012 layer 15
นางสาวชัญญา โสฬส
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สุขศึกษา

p3 0009 layer 18
นางทิพวรรณ หอมนวล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์

p3 0019 layer 8 
นางจุฑามาส พลบูรณ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
p3 0014 layer 13
นางพัชรินทร์ เเสนกล้า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
p3 0015 layer 12
นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : นาฏศิลป์
p3 0025 layer 2
นางสาวจณิษา บุญญารักษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
p3 0026 layer 1
นายฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : พลศึกษา
p610
นางสาวพุทธพิทักษ์ เรืองปรัชญากุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : เคมี
p3 0002 layer 25
นางสาวนภัสกร แก้วนรา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : ศศบ.
p3 0000 layer 27
นางสาวกชนิภา วิญญูธรรม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
p3 0006 layer 21
Mr. Gil Pedrano Sta.Ana
ตำแหน่ง : Foreigner teacher
วิชาเอก : Major n English
p3 0008 layer 19
Ms. Sarah Jane Fritz A. Clavel
ตำแหน่ง : Foreigner teacher
วิชาเอก : Bachelor of Science in Computer Science
p3 0001 layer 26
Mr. Alexander Prescott
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : เคมี
p3 0007 layer 20
Mr. Rodolfo Soliven Saavedra
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : คณิตศาสตร์