โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางธีรดา  วรรณตรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
402
นางสมพร  รังแก้ว (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 403
นางสุมารี จันทนมัฎฐะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 404
นางบุษราคัม กะการดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ 
 405
นางวิลาวัลย์ นพพิบูลย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
406
นางนงเยาว์ บุญโต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย 
 407
นางสาวศุภิสรา ใจงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
 408
นางวราภรณ์ ฉิมมาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
409 
นางนันทนา ปักโคทานัง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 410
นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 412
นางเพียงใจ พรหมศร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
 411
นายสุทธิศักดิ์ โกยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ทัศน์ศิลป์
 415
นายศักดิ์ชัย พิศวงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
413 
นางสาวญาดา เทียนจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : นาฏศิลป์ 
 416
นางลักษมี เกษรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 414
นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 417
นายชพิชยนนท์ หอมนวล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิชาเอก : พลศึกษา