โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

401

นางวนิดา คุ้มศิริ (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
402
นางทัศนีย์ เพ่งเล็งดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 403
นางสาวรสสุคนธ์ ภาสดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 404
นางประดับ สมบูรณ์รัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์ 
 405
นางวิไลรัตน์ ศรีสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
406
นางสาววริศรา บุญศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 407
นางสมใจ โสมรัตนานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 408
นางอมรรัตน์ ชื่นจิต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
409 
นางผุสดี จันทเลิศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 410
นางเพชรนภา บุตรดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 412
นายสำเร็จ เถินมงคล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : พลศึกษา
 411
นายนิรัญ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
 415
นายอรุณ โสรบุตร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
413 
นางสรรสุนีย์ อัครเดชธนะพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ 
 416
นายอภินันท์ สายบุ่งคล้า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
 414
นายณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : ดนตรี
 417
นางสาวกฤติยา ศาลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์