โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 7

 นางเสาวนา กลีบแก้ว (หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์

1

 นางสาววิชุดา สมเจตนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา
 
 2
 
นางจิตราวิณี สันทัยพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย  
 3
 
นางนงนุช แพงวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 
 
4
 
นางปูริดา หล็วงสนาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
    

5

นางภัสส์ทิชา เสนจันทร์ฒิไชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ
 
6
 
นางวรัญญา อัตวานิช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย 

 

8

นางสาวสิริเทพ ใจหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
 

 

22

นายฉลอง ยุพการณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : การงานอาชีพ 
 

 

10

นางเรืองรอง พิพัฒนรักไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาไทย
 

 

11

นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/11
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
 
411
 นายชูชีพ กสิผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : พลศึกษา
 

 

23

นางสาวชญาดา เลียดทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ 
 
 
18 
นายบรรยง ปฐมเสรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์ 
 
science 
 นางพูนทรัพย์ อนันต์โชติวิรุฬ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
 

 

15 

นางสาวภัทรภร กงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก : ศิลปะ
 
 

 16

นายธีรชัย หาญศึก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : พลศึกษา

 21.jpg

นายศรีวิรัตน์ จันทำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์

sociaty.jpg

นางสาวศศิประภา บัวลี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก : สังคมศึกษา