โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 bos

นาย
เสงี่ยม  วงค์พล

ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นางพรรษมน พิมพ์จันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
bos2

นายป
ธานิน  วรรณตรง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
 S__4489223.jpg

นางกาญจนา กาบทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
 S 4489221  นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ