โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

๑. ข้อมูลทั่วไป

     ชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ที่ตั้ง ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

     สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทร ๐๔๔-๕๑๑๑๘๘ , ๐๔๔-๕๑๙๓๘๘ โทรสาร ๐๔๔-๕๑๘๙๑๙ website: anubarnsurin.ac.th

     เปิดสอนระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 9 ไร่ 200 ตารางวา

     เขตพื้นที่บริการ ตำบลในเมือง และตำบลนอกเมือง

 

๒. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

     โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเริ่มปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรก ตามแบบโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาราชอนุสรณ์ (วัดเมือง) จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ บนเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน

     

     ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จนี้ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียน จำนวน ๒๔ คน ไปฝากเรียนที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (สุรินทร์วิทยาคม) เป็นการชั่วคราว โดยมี นายยรรยง จรัญยานนท์ ศึกษาธิการจังหวัดขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

     

     หลังจากก่อสร้างอาคารเรียนและปรับปรุงบริเวณให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ในปีการศึกษา ๒๔๙๙ ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ มาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (ปัจจุบัน)โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๑๔ คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๒๖ คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ คน

 

 • ปีการศึกษา ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙ นายยรรยง จรัญยานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • ปีการศึกษา ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑ นางบุญฑริก ทันเพชร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๑ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้
 • นางสาวบุญนาค นิตยสุทธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ดำเนินงานโดย
 • ปีการศึกษา ๒๕๐๒ เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 • ปีการศึกษา ๒๕๑๑ ทางโรงเรียนได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายวิเชียร สีมันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้น เป็นผู้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๘ ห้องเรียน บนพื้นที่ราชพัสดุ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ให้ชื่อว่า “โรงเรียนศึกษาพัฒนา” และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีนางสาวบุญนาค นิตยสุทธิ์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้โอนมาเป็นโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ในปีการศึกษา ๒๕๑๖
 • วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นางสาวบุญนาค นิตยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ถึงแก่กรรม นางสาวเพ็ญศรี ทัดศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 • วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ นางลำจวน ภู่รุ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ นางลำจวน ภู่รุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เกษียณอายุราชการ นางสาวเพ็ญศรี ทัดศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ นายประเสริฐ สุขวิทย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายประเสริฐ สุขวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เกษียณอายุราชการ นางสาวเพ็ญศรี ทัดศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายประเสริฐ ดุจเพ็ญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ นายประเสริฐ ดุจเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เกษียณอายุราชการ นางสาวพัฒนพร สุทธิยานุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เกษียณอายุราชการ นายบุญมี ประสมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายศิริวัตร บุญประสพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เกษียรณอายุราชการ ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์  รองผู้อำนวยการ รักษากาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย สุขตาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมคิด รักษ์รอด ย้ายมาดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 • วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายเสงี่ยม วงค์พล ย้ายมาดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

      ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน นายสมคิด รักษ์รอด

 

๓. ข้อมูลผู้บริหาร

     ๓.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
             โทรศัพท์: ๐๘๔-๙๖๒-๙๕๗๕ 
             E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ๓.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ คน
            ๑. ชื่อ-สกุล ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์  รับผิดชอบ (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารวิชาการ
                โทรศัพท์: ๐๘๕-๓๐๘-๖๖๖๕
                E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           ๒. ชื่อ - สกุล นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง รับผิดชอบ (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
                โทรศัพท์: ๐๙๕-๖๐๓๒๑๘๓
                E-mail:- 

           ๓. ชื่อ-สกุล นายปธานิน วรรณตรง รับผิดชอบ (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
               โทรศัพท์: ๐๘๑-๘๗๙-๓๒๓๔
               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ๔. ชื่อ-สกุล นายสุริยา ศรีประสาร รับผิดชอบ  (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
                โทรศัพท์: -
                E-mail:-

  ๔. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

        สภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เป็นชุมชนเมือง สภาพชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ ห้วยเสนง ไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษ การคมนาคมสะดวก และมีสภาพทั่วไปดังนี้ 

         ๑. สภาพชุมชน  สภาพชุมชน  มี  ๒  ลักษณะ  คือ

                 ๑) ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ประกอบด้วยร้านค้า สถานบันเทิง  ตลาดสด  สถานบริการ  ศูนย์การค้า  ที่อยู่อาศัย

                 ๒) ชุมชนตำบลนอกเมือง  เป็นหมู่บ้าน  ท้องนา  สวน  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก

         ๒. อาชีพของผู้ปกครอง มีอาชีพรับราชการ,  ค้าขาย,  นักธุรกิจ,  ลูกจ้าง,  การเกษตรและรับจ้าง

         ๓. ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ

         ๔. รายได้ผู้ปกครอง  สูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท / เดือน  ต่ำสุด  ๓,๕๐๐ บาท / เดือน

         ๕. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ มีวัฒนธรรมของชนในท้องถิ่น ๓ กลุ่ม คือ เขมร ลาว ส่วย และสามารถผสมผสานกันในสังคมได้เป็นอย่างดี

         ๖.  สภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชน ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

 .

๕ หลักการที่สนองตอบปรัชญาและคำขวัญมีสามประการ ได้แก่

 ประการที่หนึ่งหลักแห่ง “คุณธรรม” คือ มุ่งให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นผู้เจริญเมื่อเติบใหญ่ประพฤติปฏิบัติตาม “เบญจศีล” ที่บุคคลธรรมดาพึงปฏิบัติและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแปดประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ”

 ประการที่สองหลักแห่ง “ผู้มีความรู้” คือ มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร ตามระดับชั้น และส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเหนือกว่าหลักสูตร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการเรียนรู้อยู่เสมอ

 ประการที่สาม หลักแห่ง “สุขภาพสมบูรณ์” ได้แก่ การดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ ของนักเรียนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตามความถนัดและสนใจ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลานามัยหรือกิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านร่างกาย, จิตใจ, ปัญญา

 

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์