โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen
ที่ ชื่อ - สกุล ผู้แทนในคณะกรรมการ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 081-877-7645
2 ผศ.ดร.ภัทราภรณ์  แก้วกูล ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 088-595-1853
3 นางวลีวรรณ  ชัยตั้งจิต ผู้แทนครู กรรมการ 087-243-4654
4 นายเกรียงไกร  รุ่งเรือง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 081-877-0128
5 นายภุชงค์   สุภัควรางกูร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 062-989-9919
6 นางอัญชลี   มณีอ่อน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 081-547-1233
7 พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ  
8 พระครูปริยัติกิจธำรง ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ  
9 นายโสภณ  สุขศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 081-066-6356
10 นายสมเมือง  ตัณฑเลขา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
11 พ.ต.ต.ฉัตรพัฒน์  ภาสดา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 099-363-6556
12 นายชน  สามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 087-964-5291
13 นายสมชาติ  ขอร่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 087-247-4900
14 ผศ.ดร.พนา  จินดาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 093-328-8149
15 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 087-243-1818