โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์: เป็นโรงเรียนชั้นนำ – มุ่งสู่สากล

thzh-CNen

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 เด็กหญิงกัลยกร กัลยา  ประธานนักเรียน  
 2 เด็กหญิงศรัยฉัตร นามเคน  รองประธานนักเรียน  
 3 เด็กหญิงนุชนาฎ สุวรรณคำ   รองประธานนักเรียน  
 4 เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งกลาง   กรรมการ  
เด็กหญิงสุพิชณาย์ ชวนสุข  กรรมการ  
เด็กชายพุฒิพงศ์ แกล้วกล้า  กรรมการ  
เด็กหญิงพรทิภา อินทยุง  กรรมการ  
เด็กชายศรัณย์ภัทร น้องผาง  กรรมการ  
9 เด็กชายรชต มณีวรรณ  กรรมการ  
10  เด็กชายณภัทร ชมอินทร์  กรรมการ  
11  เด็กหญิง.วริศรา ชูชีวา  กรรมการและเลขานุการ  
12  เด็กชายโชติณัฐ เพียงมุ่งสัมพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ